8. เล่าปี่ได้รับตำแหน่งเจ้าเมืองเพงงวนก๋วน
คริสตศักราช
187
สถานที่
เมืองเพงงวนก๋วน
สาเหตุ
เล่างีและกองซุนจ้านก็พากันกราบทูล
รายละเอียด
เล่าปี่ได้ทำผลงานให้เล่าหงี เล่างีและกองซุนจ้านก็พากันกราบทูลความดีความชอบให้เล่าปี่ได้ไปปกครองเมืองเพงงวนก๋วน
ผู้ที่เกี่ยวข้อง